Browsing by Subject ค่านิยม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมทางพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาณัฐสุดา จตุราภากุล
2546การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบอะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499-
2542การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทยเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดรัณภพ เพียรจัด
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมกศึกษาปีที่ 4วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร
2542การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทยพเยาว์ ฤทธิแพทย์
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาวรางคนาง ชูแก้ว
2529การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524พิศมร วัฒนพานิช
2553การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาค่านิยมทางภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การิจัยแบบผสมเยาวลักษณ์ หงษ์หิรัญเรือง
2550การศึกษาการนำค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานครอาทิตย์ญา โพธิ์สวย
2532การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสาร กับค่านิยมและทัศนคติสมัยใหม่ของสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สุวร ยุทธนา
2540การศึกษาค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสร้างเสริมด้วยกระบวนการ ที่พัฒนาตามแนวคิดของไอเซ็นและแรทส์นพดล ภวนะวิเชียร
2545การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานครศักดา สามูล
2529การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
2510การเปรียบเทียบค่านิยมทางสังคมระหว่างผู้ใหญ่และหนุ่มสาว ในระดับการศึกษาสูงเกี่ยวกับครอบครัวและการสมรสกัญญา แสงสุชาติ
2518การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างชายและหญิงบุปผา สีมาบรรพ์
2515การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทยสุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
2526ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับค่านิยม ที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทย วิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรัตนา รัตนาสิน
2557ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอสิริสา สุรการวิทย์
2557ความสัมพันธ์ 3 มิติ ของค่านิยมของพนักงาน ค่านิยมขององค์กร และความผูกพันต่อองค์กรศุทธกานต์ มิตรกูล