Browsing by Subject จราจร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Development of real-time traffic state and travel time estimation for travel time predictonPiti Rotwannasin
2012Transit signal priority control using reinforcement learning based on cell transmission modelPitipong Chanloha
2543การกระจายตัวของกลุ่มรถบนช่วงถนนสรศักดิ์ ภิญญภาพ
2550การจำลองมหภาคสำหรับเครือข่ายถนนที่มีการเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์กมลเทพ เตียประเสริฐ
2550การประเมินตัวชี้วัดการจราจรสำหรับป้ายจราจรอัจฉริยะในมุมมองของผู้ขับขี่ณรงค์กร จารุศักดิ์วงศ์
2552การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกยานพาหนะพรรณราย ศิริเจริญ
2538การศึกษาความต้องการบ้านหลังที่สองในเมืองของผู้ที่ทำงาน ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริเวณสีลม สุรวงศ์สุวิทย์ อาชวุฒิกุลวงศ์
2516การสร้างโมเดลทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความหนาแน่น ของการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯอุทิศ แก้วโอภาส
2543การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจราจร เพื่อใช้ในการจัดการจราจรของสถานีตำรวจนครบาลโฆษิต กลับเจริญ
2558การเปรียบเทียบเส้นสีและความเร็วจากสารสนเทศการจราจรกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณบลูทูธธนา โปธานนท์
2552การเพิ่มความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาการเดินทางจากข้อมูลอัตราส่วนการครอบครองพื้นที่เชิงเวลาสำหรับถนนในเมืองพัชรี ไพสิฐธนากร
2529ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการจราจรกับกิจกรรมของโรงแรมศักดิ์ชาย ภัทรชาคร
2552คอขวดจราจรจากแถวคอยที่ออกจากทางด่วนสรรพัชญ์ ธีระบุตร
2553ค่าการจราจรสำหรับการวางแผนและออกแบบทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทยเสาวภา มณีเย็น
2551ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
2546ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6นรวัฒน์ รามฤทธิ์
2556พฤติกรรมการใช้จักรยานในเขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครธนาดล เที่ยงตรง
2542เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้อุปกรณ์แบบไพโรอิเล็กทริกภูมินทร์ เพิ่มศิริ
2540แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครสุจินดา ศรีอรุณลักษณ์