Browsing by Subject จิตบำบัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Efficacy of group motivational interviewing plus brief cognitive behavior therapy (GMI-BCBT) for replapse within amphetamine users with co-occuring psychological problems at Southern Psychiatric Hospital in ThailandK.Sinsak Suvanchot
2544กลยุทธิ์การสื่อสารเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยจิตเวชจรัสพร กิรติเสวี, 2522-
2552การพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจเรวดี สกุลอาริยะ
2543การเปรียบเทียบระหว่างวิธีรักษาทางจิตเวชมาตรฐาน กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับวิธีรักษาทางจิตเวชมาตรฐาน ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทิภาพร อังคกุล
2553ประสบการณ์ในการเยียวยาทางจิตใจ : กรณีศึกษาพระปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง จ.สกลนครณัฐนัย โตปัญญาวุธ
2550ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโยนิโสมนสิการที่มีต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเปลี่ยนแปลงเพริศพรรณ แดนศิลป์
2555ผลของการใช้กระต่ายช่วยบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพิมญาดา จรัสศรี
2529ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคับประคอง ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่นสุนีย์ เอกวัฒนพันธ์
2525ผลของการใช้วิธีลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบในการลดความวิตกกังวลในการสอบนัยนา เหล่าสุวรรณ
2528ผลของจิตบำบัดด้วยการเล่นที่มีต่อช่วงความสนใจ ปริมาณงาน และความถูกต้องในการทำงานของเด็กป่วยเรื้อรัง ในโรงพยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณีสิรีรัตน์ จารุจินดา
2560ผลของจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบครอบครัวเป็นฐานต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามลฤดี อินทร์พันธ์
2552ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางจิตสังคมแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้าและการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชนพรพรรณ สุดใจ
2557ผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชนโสภา ตั้งทีฆกูล
2549ผลของโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากุลธิดา สุภาคุณ
2557ผลของโปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพัชราวไล ควรเนตร
2551ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทเนตดา วงศ์ทองมานะ