Browsing by Subject จิตสำนึก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2010The sense of place in Kampoon Boontawee's novel A Child of the NortheastSturlaugsdottir, Hronn
2548กระบวนการเกิดจิตสำนึกสาธารณะของชุมชนบางลำพูประไพพิศ โอฬารวัฒน์
2547กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมลัลธริมา เกื้อสกุล, 2514-
2546การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
2558การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดจิตสำนึกเชิงวิพากษ์และแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบสิทธิพงษ์ ล้ำสมบัติ
2547การพัฒนาโปรแกรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นฤมล มณีงาม, 2520-
2553การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาระดับสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนและรูปแบบกิจกรรมปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครดาวใจ ประกอบทรัพย์
2556การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำนึกรับผิดชอบของครูในผลการเรียนรู้ของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธีมโนธรรม ทองมหา
2547การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานครชญานิน เจิมมาก, 2521-
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ความมีจิตสานึก และการเห็นคุณค่าในตนเองจิรายุ กองเพชร
2529จิตสำนึกจากพิธีกรรม : ความเชื่อ และศักยภาพของท้องถิ่นกาญจนา แก้วเทพ
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันของครูในผลการเรียนรู้ของนักเรียนสุมิตรา คุณวัฒน์บัณฑิต
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำนึกสาธารณะต่อสถาบัน สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพครู สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวรรณี เจตจำนงนุช
2547ปัจจัยและผลกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสำนึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี, 2517-
2551ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ สำหรับเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรนิธิดา วรวิทยาคม
2549ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นันทนา เดชกำธร
2557แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูงสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์