Browsing by Subject จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Carbon dioxide absorption capacity of trees in Chulalongkorn UniversityChanon Suwanmontri
2557กระบวนการและปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษาขนาดใหญ่: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรทิพย์ แซ่เล้า
2545การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยยรรยง เต็งอำนวย, 2497-; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505-; นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์
2561การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอู่ธนา สุระดะนัย
2530การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์
2529การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537ศิรินาถ บุณยสงวน
2556การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนันต์ชัย คงจันทร์; สำนักงานวิทยทรัพยากร. ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2531การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2530สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2543การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคชนพรัตน์ พรมมหาไชย
2553การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธรนิติพล อัมพันศิริรัตน์
2523การสำรวจสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนารี มิตรสัมพันธ์ดี
2549การออกแบบกระบวนงานตามคู่มือการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาส่วนประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอภิญญา เกิดพุ่ม
2555การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอรุช สวัสดิ์รณภักดิ์
2552งานแสดงมุฑิตาจิต 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล : เพชรชมพูผู้สูงค่า-
2533ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาลักษณะนิสัยทางสังคม อย่างเป็นระบบแก่นักเรียนชั้นเด็กเล็กอรวรรณ ปินตา
2525ประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารในเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิวัตต์ ดารานันท์; ทักษิณ เทพชาตรี; ต่อตระกูล ยมนาค
2551ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทเรียงความเรื่อง "พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง "พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"-
2559ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรางวัลเรียงความ เรื่อง "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ; ประเภทบทความวิชาการ เรื่อง "ศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเสริมสังคมไทย ก้าวไกลในสังคมโลก"ธวรุตต์ จุลคีรี; จุฑาคภัสติ์ รัตนพันธ์; อำพันเทพ ธารวณิชย์การ; สุธิญา พูนเอียด; เธียรดนัย เสริมบุญไพศาล; กนกรดา หวังกลุ่มกลาง; ภัทรธรณ์ แสนพินิจ; ยศภัทร ศรีงาม; ชาติพรรณ สายประดิษฐ์; สุทธิชัย รักจันทร์; พิชญา เดชหามาตย์; ธีระยุทธ บุญมา; ญาณิศา สาคะศุภฤกษ์; ธีรพล บุญนาค; วริศ ทินกร สูงสถิตานนท์; ชุติรัตน์ คล้ายหนองสรวง; ภูมิ สิทธิสมวงศ์; ฆณรพ ชัยสิทธิ์; สรณ์พงศ์ อัตตสมบัติ; สุกฤษฎิ์ พรหมสุรินทร์
2556พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
2527พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย