Browsing by Subject จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การอยู่รอดในการศึกษาการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแคทลียา ทาวะรมย์, 2519-
2548การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักษิณา คุณมาศ
2552การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริยดา จันทรวัฒนาวณิช
2539ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตศักดิ์ชัย กิตติจารุภา
2522สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้ากับความสัมฤทธิผลของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สรวงสุดา ทรงขำ