Browsing by Subject ชลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2013EFFECT OF PLASTIC MEDIA ON MASS TRANSFER AND BUBBLE HYDRODYNAMIC PARAMETERS IN BUBBLE COLUMN AND AIRLIFT REACTORNawaporn Thaphet
2013HYDRODYNAMIC BEHAVIOR AND GAS-LIQUID MASS TRANSFER OF NOVEL NON-BAFFLED AIRLIFT CONTACTORPraewpakun Sintharm
2014Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation for Water Droplet Motion on Vertical SurfaceChaiyod Kamthorncharoen
2557การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อนธงไชย กระจ่างนิวัตร
2554การจำลองสามมิติของอุทกพลศาสตร์ในท่อไรเซอร์ของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนยงยุทธ ประจงการ
2545การจำลองอุทกพลวัตของอนุภาคในไรเซอร์ของกระบวนการฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสมบัติ กีรติพรานนท์
2540การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียศรายุทธ ราชู
2530ผลของรูปร่างสิ่งกีดขวางบนพื้นที่มีต่อการไหลบริเวณหลังสิ่งกีดขวางวราคม เนิดน้อย
2548ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนศันสนีย์ กำธนาทรัพย์
2554ผลของแผ่นปะทะแบบวงแหวนที่มีต่ออุทกพลศาสตร์และการผสมในท่อไรเซอร์ของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนโดยการจำลองแบบซีเอฟดีธัชชัย สำรวมเพียรสกุล
2545พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลเข้าและออกจากบ่อน้ำบาดาลนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล, 2518-
2551อุทกพลศาสตร์ และการถ่ายเทมวลสาร ของกระบวนการดูดซึมเมทานอลและเบนซีนในรูปฟองอากาศพัชรพร ประจักษ์สูตร์
2549อุทกพลศาสตร์ของของผสมที่มีขนาดอนุภาคและความหนาแน่นแตกต่างกันในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนอ้ออำไพ ใจบุญ