Browsing by Subject ชุมชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการชุมชนสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรัชนิกร สำราญรัตน์
2556การนำเสนอคู่มือการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ชุมชนอดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล
2555การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนในการมีการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชนศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล
2558การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสุทัศน์ ชายทุ่ย
2540การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพในชุมชนชนบทพึ่งตนเองดารณี รักดี
2544การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล
2543การรื้อย้ายชุมชนเพื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 (หนองงูเห่า)ปิยนุช หมัดนุรักษ์
2555การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกุณฑลี แก้วโบราณ
2555การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยพิชามญชุ์ คุ้มสุข
2540การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครชูชาติ พ่วงสมจิตร์
2531การศึกษากระบวนการตัดสินใจรับความรู้ใหม่ ของชาวบ้านในการจัดตั้งโรงสีรวม การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์วิจิตรา พงษ์ประสิทธิ์
2555การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กวัย 0–2 ปีรำไพ เกียรติอดิศร
2527การศึกษาเพื่อวางแนวทางในการกำหนดศูนย์กลางชุมชนในภาคตะวันตก ระดับอำเภอบุษกร ศรีหะทัย
2555การสังเคราะห์ชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง
2554การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานครมณฑล เยี่ยมไพศาล
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชนศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองเรณูนครวิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล
2544ค่าใช้จ่ายการดูแลชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงจิรศักดิ์ หลิ่วสุวรรณ
2555ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดเสาวภาคย์ ทวีสุข
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม : ศึกษากรณีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เกรียงไกร กุญชร