Browsing by Subject ซัลเฟต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Sulfate aerosol and its acidity near Mae Moh Power Plant Lampang provinceSarawut Thepanondh
2548การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบีจันทิมา สกุลพานิชัย
2558การเปลี่ยนรูปซัลเฟตและไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นซัลเฟอร์ด้วยระบบกรองไร้อากาศและระบบโปรยกรองปิยะวรรณ เอี่ยมสอาด
2555การแยกและการนำกลับของแคดเมียม(II) จากสารละลายซัลเฟตโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงทรงฤทธิ์ ตรีไพบูลย์
2554ประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในถังปฏิกรณ์ เอบีอาร์ที่มีการเติมเหล็กในรูปเฟอริกไอออนหรือเฟอริกคีเลตปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล
2542ผลของความเข้มข้นซีโอดีและซัลเฟตต่อระดับการเกิดซัลเฟตรีดักชันอุรชา เศรษฐ์ธีรกิจ
2549ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อซัลเฟตที่มีต่อซัลเฟตรีดักชันในระบบถังกรองไร้อากาศปริญา รัตนา