Browsing by Subject ดัชนีราคา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2519การคำนวณตัวถ่วงน้ำหนักของดัชนีราคาของอุปกรณ์การก่อสร้างเบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์
2523การบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาทั่วไปอัจฉรา ลิมปวุฒิวรานนท์
2546การพยากรณ์ดัชนีราคางานก่อสร้างด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมณัฐชาต คำศิริตระกูล, 2523-
2545การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการสุธี คำแฝด
2544การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสมพงษ์ ชูประสิทธิ์
2533ราคาของผักและการตลาดในชนบท : กรณีศึกษา ของเขตลุ่มน้ำห้วยยางสมปอง วงศ์สุทธิรัตน์