Browsing by Subject ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การทดสอบความเป็นอิสระแบบเบส์สำหรับการแจกแจงพหุนาม โดยใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกันนริศรา วิเชียรเจริญ
2542การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่มอมตา เลิศนาคร
2549การประมาณแบบเบส์สำหรับเมตริกซ์สหสัมพันธ์เมื่อข้อมูลเกิดการสูญหายแบบเท่ากัน และการแจกแจงเริ่มแรกเป็นแบบสม่ำเสมอศิริลักษณ์ ชัยโชณิชย์
2555การปรับแก้อัตโนมัติของอัตรามรณะด้วยตัวแบบเปลี่ยนมิติของเบย์ฐาปนี ปะจันระ
2551การพัฒนาและออกแบบเทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบมัลติสเตจเบส์เซียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการจำแนกลักษณะการกระจายตัวแบบสองมิติของสารปนเปื้อนประเภท DNAPL ณ แหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนสุวิชช์ รอดภัย
2557การสร้างตัวแบบของระยะเวลาที่ล่าช้าระหว่างเวลาที่วินิจฉัยโรคและเวลาที่ชำระสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยโรคร้ายแรงภรณ์ทิวา พลทิแสง
2548การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบส์ กับวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบสองขั้นกำลังสองน้อยสุดเกียรติเทพ ตั้งสันติถาวร
2550การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบส์กับวิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบกำลังสองน้อยสุดสองขั้นปรางค์ทิพย์ รัชตะปีติ
2553การเปรียบเทียบการลู่เข้าของลูกโซ่มาร์คคอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานเชิงเบส์เมื่อการแจกแจงภายหลังเป็นแบบปกติที่ถูกตัดหางพงศ์ศักดิ์ สถิตรุ่งพรชัย
2533การเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ ของแบบจำลองโลจีสติก 3 พารามิเตอร์ ระหว่างวิธีแมกซิมัมไลค์วิฮูด วิธีฮิวริสติก และวิธีของเบย์ในแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบความถนัดวิชุดา บัวคง
2533การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูดวินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา
2546การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดเชิงเบส์เมื่อใช้การแจกแจงก่อนแบบคู่สังยุคปกติจิตติมา ผสมญาติ, 2520-
2546การแยกส่วนภาพวิดีโอออกเป็นวัตถุแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบเบย์ศักดิ์ เขมชัย
2557นวัตกรรมระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับจิรภพ ภูริเดช
2553ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองข้อสอบชนะศึก นิชานนท์
2555วิธีการประมาณค่าแบบเบส์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับที่ตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด : การศึกษาสถานการณ์จำลองแบบมอนติคาร์โลและข้อมูลจริงสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร