Browsing by Subject ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Do foreign investors increase fragility and undermine informational price efficiency of emerging equity market? : research reportSunti Tirapat; Nuttawat Visaltanachoti
2550การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ในการทำหน้าที่ให้ข้อมูลราคาสินค้าในอนาคตมนัสชัย จึงตระกูล
2549ความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่อผลตอบแทนของหุ้นในอนาคตนัยเนตร เกตุสุวรรณ
2552ประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อ ภายใต้สภาวการณ์ตึงตัวของตลาดทุนปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล
2551ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายการคงค้างและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัชรสุดา ปัญญาชื่นสกุลสุข
2549ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติรัฐพล สกุลเหลืองอร่าม
2549ผลกระทบของกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กัลยกานต์ หนูขวัญแก้ว
2551ผลกระทบของความระมัดระวังทางบัญชีที่มีต่อความสามารถของกำไรและมูลค่าตามบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนสุกานต์ คุ้มยิ้ม
2549ผลกระทบจากข่าวการเมืองและข่าวเศรษฐกิจต่อธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณัฐวุฒิ พิทยาพิบูลพงศ์