Browsing by Subject ทุนการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทยสุนิดา ไชยนันทน์
2540การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์; อวยพร เรืองตระกูล; วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์; โสภณา ตาแก้ว; ภานุรัตน์ รัตยาภาส; วันทนีย์ ไทยเที่ยง; ทัศนีย์ สหวัฒน์
2516การวิเคราะห์เชิงสถิติของผู้รับทุน เอ.ไอ.ดี.ประภาพร ตั้งสาโรช
2541การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11ทรรศนีย์ แก้วจันทร์
2555ประสบการณ์ด้านจิตใจของนักศึกษาที่ยากจนจากชนบทและได้รับทุนการศึกษาจริยา ศรีวิจารย์
2528สถานภาพของทุนอุดหนุนการศึกษาด้านการเกษตรของทบวงมหาวิทยาลัยพะเยาว์ สุจริต