Browsing by Subject ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Economic globalization and its consequences on local firms' competence-based competition : a model of efficiency in the Thai banking industrySarayuth Saengchan
2550กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทยกัญศลักษณ์ พาทีเฉย
2548การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้การควบรวมกิจการวรเชษฐ วานิชสุขสมบัติ
2539การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยธนาคารไทยสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
2522การศึกษาการจัดตั้งสำนักงานเขต/ภาคของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตรีสัลล์ จันทร์เทียน
2528การศึกษาการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยศิริมา ปาณฑุรังคานนท์
2553การเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพต้นทุน และประสิทธิภาพกำไร โดยใช้วิธีการกระจายแบบอิสระ : กรณีศึกษาธนาคารในประเทศไทยภณิดา ภิญโญศรี
2554ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการรับรู้ของนักลงทุนและพนักงานอรรถนียา เปล่งวิทยา
2558ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ฟ้าส่อง พูลผล
2554ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคารกันตภณ ศรีชาติ
2553ผลกระทบของวินัยตลาดต่อการดำรงเงินกองทุนส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ไทยสาวิณี โภครักษ์
2557พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝากสริตา สมยศ
2556พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008คึกฤทธิ์ สิงหฬ
2552ภาพลักษณ์เปรียบเทียบของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติมรกต จิรนิธิรัตน์
2520มาตรการในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ฝากเงินของธนาคารพาณิชย์กัลยา กาญจนวิสุทธิเดช
2552วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทยกิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก
2551โลกาภิวัตน์ทางการเงินกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยสุดารัตน์ เพชรวงศ์