Browsing by Subject นักศึกษา -- วิจัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลของการช่วยตนเองไม่ได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีต่อความมั่นใจในการทำงานและผลงานในภายหลังนภาพร จึงพัฒนาปรีชา
2524การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพทางการเมืองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ของวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเด่น พลวิเศษ
2523การศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างกลุ่มที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูง กับกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำศศิธร แม้นสงวน
2528การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสุชาดา มัศโอดี
2524การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีภูมิหลังต่างกันกิ่งแก้ว พูลคลองตัน
2523ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการเรียนกับสมรรถภาพในการสอน ของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงพนอ เนตรพะไล
2525ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทยเพ็ญทิพย์ เกียรติกำจาย
2527ปัญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์โสภา ผ่องชัยกุล
2527ปัญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์โสภา ผ่องชัยกุล
2528เป้าหมายในการผลิตนายทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสุจริต ทวีศักดิ์