Browsing by Subject นักเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กลยุทธ์การพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : ภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2 และกรุงเทพมหานครกมลวรรณ ตังธนกานนท์
2546การบริจาคโลหิตและปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546อรอุมา ช่วยเรือง
2540การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนจุฬาวลัย สุนทรวิภาต
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชุติมา ไชยสิทธิ์
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุมาลัยพร นนท์แก้ว
2551การวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนันทินี เครือจันทร์
2526การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้มนัส ประสงค์
2551การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัชรินทร์ รุจิรานุกูล
2528การศึกษาความสนใจในกิจกรรมนักเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครนิคม ไชยศรีพรหม
2539การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู เด็กเร่ร่อน และ เด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดหลักสี่ศาลินา บุญเกื้อ
2522การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2411-2475ละออทอง อัมรินทร์รัตน์
2544ความชุกของปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสมุทรสงครามวรรณวิไล กมลกิจวัฒนา
2553ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน: บทเรียนจากการสังเคราะห์งานวิจัยอวยพร เรืองตระกูล
2515ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของบิดามารดา กับการเลือกอาชีพของนักเรียนจุฑาภรณ์ วรสุมันต์
2552ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"รินทร์ขวัญ สะอาดดี
2528ประสิทธิผลของการลงโทษในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครสุนันทา เชื้อชาติ
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายของนักเรียนวัยรุ่นที่ไม่มีประวัติการฆ่าตัวตายอมรรัตน์ ศุภมาศ
2549ผลของการเรียนรู้ผ่านตัวแบบต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของเด็กวัยเรียนจิรารัชต์ โกกนุต
2552ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารโดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาปี่ที่ 3ศิริพร ครุเสนีย์
2553ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4วีณา วงศ์ศรีเผือก