Browsing by Subject นักเรียนประถมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 105  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING BY USING CONSTRUCTIVE CONTROVERSY APPROACH AND CASE STUDIES ON TEAMWORK SKILLS OF FOURTH GRADE STUDENTS-
2527กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสระบุรีจักรทอง เบ้าจรรยา
2531การทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติวารี พิศาลภัทรคุณ
2544การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาสุทิศา นามเหลา
2550การนำเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ประพรรธน์ พละชีวะ
2542การนำเสนอรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนวิโรจน์ รอดเด็น
2541การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
2554การประเมินภาระงานของการแบกกระเป๋านักเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางชีวกลศาสตร์สุธาริน สุวรรณโห
2561การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2534การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์วินัย สอนดี
2552การพัฒนาความมีน้ำใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์โดยใช้การเรียนรู้จากตัวแบบมีชีวิตและตัวแบบสัญลักษณ์ปวรี กาญจนภี
2541การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์กกนิษฐา พวงไพบูลย์
2547การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์กสุปราณี จิราณรงค์
2547การพัฒนาทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นพวรรณ วงศ์วิชัยวัฒน์, 2520-
2558การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาสุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์
2540การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมผลการเรียน ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับบรรเจอดพร รัตนพันธุ์
2548การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายกนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
2554การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษานริศรา หาหอม
2540การพัฒนาแบบวัดการปรับตัวกับเพื่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อารีย์ บัญญัติ
2541การพัฒนาแบบวัดลักษณะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จรรยาพร แก้วสุจริต