Browsing by Subject นาฏศิลป์ -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กลวิธีการแสดงบทบาทพระรามในโขน ตอน นางลอย ของคุณครูไพฑูรย์ เข้มแข็งสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2554การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรี และนาฏศิลป์ไทยวาสนา บุญญาพิทักษ์
2539จารีตการใช้อุปกรณ์การแสดงละคร เรื่อง อิเหนาสุภาวดี โพธิเวชกุล
2549นาฏยประดิษฐ์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดชัยณรงค์ ต้นสุข
2557นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง วังลดาวัลย์ อดีตอันรุ่งเรือง สู่ปัจจุบันอันรุ่งโรจน์ลักขณา แสงแดง
2554นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่านภวรรณ นาคอุไร
2553นารายณ์สิบปาง : บทบาทลีลาและกระบวนท่ารำของพระนารายณ์ในการแสดงเบิกโรงประสิทธิ์ ตึกขาว
2543พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนาสายสวรรค์ ขยันยิ่ง
2550ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่สรายุทธ อ่องแสงคุณ
2553รำดีดไห : การวิเคราะห์นาฏยศิลป์ไทยพื้นบ้านอีสานจิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ
2553รำเหย่ย : การละเล่นพื้นบ้านสู่นาฏศิลป์ กรมศิลปากรวรรณวิภา มัธยมนันท์
2539วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
2547หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีสวภา เวชสุรักษ์