Browsing by Subject นโยบายสาธารณะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การติดตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557    ทนาย เพิ่มพูล
2555การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาหัสญา พิมพ์สระเกษ
2537การปฏิบัติตามนโยบายให้ใช้ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (รผกง.) ของกองทัพบกสมควร แสงภัทรเนตร
2546การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะนวลน้อย ตรีรัตน์
2550การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10ประสงค์ กัลยาณะธรรม
2538การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)สุรางคนา มัณยานนท์
2547การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล
2540การวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544รัตนากร ทองสำราญ
2549การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง รัฐ ชุมชน และกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยองกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์
2552การเปรียบเทียบการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางตามหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2536 กับ หลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2552อภิสิทธิ์ ภัทรดุษฎี
2530การเมืองในการริเริ่มนโยบายประกันสังคมของไทยสันโดษ เต็มแสวงเลิศ
2548นักข่าว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร้สัญชาติบัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
2560นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมืองเกวลี เพชรศรีชาติ
2550นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2546นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515-
2550บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐวิชา รัตนโชติ
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะกนกศักดิ์ แก้วเทพ
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะพรชัย ตระกูลวรานนท์
2543ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษาฐานันดร์ อากาศโชติ
2532ปัญหาของการปฏิรูปกรมตำรวจสันติ์นที ประยูรรัตน์