Browsing by Subject นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนศศิธร ศรีเลิศชัยพานิช
2550ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2547นโยบายของไทยต่อจีน สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร : ศึกษาการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-จีนโศภิต นาสืบ
2547นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2544นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2551ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างไทยกับมหาอำนาจทางการเงิน : กรณีศึกษา วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540ธันย์ชนก ศิวบุณยวงศ์
2560ปัญหาการดำเนินโครงการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของประเทศไทย และแนวทางในการแก้ปัญหากรองกมล กรองทอง
2542มิติทางกฎหมายระหว่างประเทศของเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทย 2540-2543ชาญชัย บุณยวรรณ
2539แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสินีนาฎ เวชแพทย์