Browsing by Subject น้ำยาง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013AQUEOUS-PHASE HYDROGENATION OF NANOSIZED POLYISOPRENE EMULSION AND NATURAL RUBBER LATEX USING RHODIUM CATALYSTSPornlert Piya-areetham
2011Physical properties of mma grafted natural rubber film reinforced with in situ silicaWasinee Sakathok
2007Poly(methyl methacrylate) and glycidyl-functionalized poly(methyl methacrylate) nano-size latex particles via differential microemulsion polymerizationChaiwat Norakankorn
2013RUBBER LATEX VESSEL DETECTION FROM MICROSCOPIC CROSS-SECTION IMAGESJirapath Jariyawatthananon
2533การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสี โดยใช้นอร์มอลบิวทิลอะคริเลตและคาร์บอนเตตราคลอไรด์ เป็นสารไวปฏิกิริยาวสิษฏ์ กสิวิวัฒน์
2545การสังเคราะห์เชื้อเพลิงจากน้ำยางธรรมชาติผสมกับแป้งมันสำปะหลังสุพิณ ท้าวพุชฌงค์
2553การเกิดตะกอนขี้แป้งและการกำจัดออกในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นอานพ มีสุปรีดิ์
2551การเตรียมนาโนคอมพอสิตเลเทกซ์ของพอลิเมทิลเมทาคริเลต / ซิลิกาผสมเอทิลีนไวนิลแอซีเทตโคพอลิเมอร์อิมัลชันศุภรัตน์ บุญฤทธิผล
2554การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชันสุรชัย สิริพิพัฒน์
2554การเตรียมผงคอมโพสิทของยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยปรัชญา โสภานนท์
2547การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างใยแก้วและยางธรรมชาติปริญญา เลิศสถิตย์พงษ์, 2522-
2552การแยกอนุภาคยางออกจากหางน้ำยางด้วยเครื่องกรองชนิดเยื่อแผ่นหมุนได้ในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นประวิตร พลอยงาม
2547การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นในรูปสารบำรุงดินวลัยพร ผ่อนผัน
2552การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งเป็นแหล่งธาตุอาหารเพื่อการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรกคณาวุฒิ อินทร์แก้ว
2552ต้นแบบกระบวนการการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติในประเทศไทยกานต์ชนิต กุลนิล
2510ท่อทางเดินของน้ำยางในระย่อม-
2540ผลของการขยายผิวของถุงมือยางต่อการชะล้างโปรตีนสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
2547ผลของขนาดอนุภาคซิลิเกตต่อยางธรรมชาติวัลคาไนซ์บุรินทร์ ชุณพาณิชย์
2552ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์
2552ผลของพีเอชและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบี สำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้นกนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์