Browsing by Subject น้ำเสีย--การบำบัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพลีเมอร์ : รายงานผลการวิจัยนภา ศิวรังสรรค์
2547การบำบัดน้ำล้างเห็ดดองเค็มโดยใช้เมมเบรนไคโตซานบุญชู มหาผล, 2521-
2547การบำบัดน้ำเสียบ้านเรือนโดยใช้บึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดิน ร่วมกับระบบการระเหยโดยพืชศักดิ์ชัย อังคสิงห์, 2523-
2541การพัฒนากระบวนการฟรอทโฟลเทชันสำหรับบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2541การศึกษาการกำจัดสารโครเมียมออกจากน้ำทิ้งโรงงานชุบโครเมียม โดยใช้พอลิอิเล็กโตรไลต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541การออกแบบและทดลองระบบฟรอทโฟลเทชัน สำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2547การใช้น้ำด่างที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมรมดำในกระบวนการตกตะกอนตะกั่ว ในน้ำเสียอุตสาหกรรมการหลอมแบตเตอรี่เก่าพรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ, 2519-
2547ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีดภัทร์นฤน บุษสาย, 2525-
2544ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาธเรศ ศรีสถิตย์; ปัทมาพร ยอดสันติ; อนันต์ วีระณรงค์
2547ผลของสัดส่วนอัตราไหลเข้าต่ออัตราไหลเวียนกลับและความเร็วไหลขิ้น ที่มีต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบอีจีเอสบีสุชัญญา ทองเครือ
2547ผลของอีดีทีเอต่อการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสีย โดยวิธีอัลคาไลน์คลอริเนชั่นและปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อู่แก้ว เอี่ยมสำอาง, 2524-
2525วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษาวัฒนา ธรรมมงคล; ธเรศ ศรีสถิตย์; ธำรง เปรมปรีดิ์
2540โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์; วินัย สมบูรณ์