Browsing by Subject บรรจุภัณฑ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Chromophores modified porous clay heterostructures for smart packaging filmsSupatcharee Boonruang
2013Smart packaging for agricultural productsSartsanapong Suyjiw
2544การกำหนดความหนาและชนิดขององค์ประกอบของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น สำหรับใช้เป็นบบจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปรธิดา ตติยไพบูลย์
2546การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2556การพัฒนากระดาษเคลือบดินเหนียวนาโนสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; นุชจรินทร์ เหลืองสอาด; หทัยกานต์ มนัสปิยะ
2553การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยพูลลูแลนสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟพรเดช แจ้งแสง
2543การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกศุภรัก สุวรรณวัจน์
2559การพัฒนาวิธีการสกัดสาร polyphenolics และ caffeine จากกากกาแฟเพื่อประยุกต์ใน บรรจุภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราสำหรับผลิตผลทางการเกษตรวรรณิดา ทรัพย์เย็น
2543การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาผลของอุณหภูมิ ความชื้นและค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์ ต่อบรรยากาศดัดแปรภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้สดยิ่งศักดิ์ บุญชำนาญ
2548การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายมนฤดี มิตรเจริญถาวร
2554ปัจจัยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำตาล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค AHPอรรถพล เรืองกฤษ
2550ผลของการอบแห้งด้วยวิธีปั้มความร้อนร่วมกับแบบลมร้อนและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพแมคคาเดเมีย Macadamia Integrifoliaกนลรัตน์ เหลืองสด
2562ผลของสีบรรจุภัณฑ์และประเภทสินค้า ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชุลี กอบวิทยาวงศ์
2553ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิด และเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดินสาธินี ศิริวัฒน์
2562มาตรการในการควบคุมขนาดบรรจุภัณฑ์ในสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
2542องค์การการค้าโลกกับกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของประเทศอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อประเทศไทยดารารัตน์ พุ่มอ่อน