Browsing by Subject บริการการพยาบาล -- การบริหาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอุไรรัตน์ อยู่เป็นสุข
2554การจัดบริการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้พำนักระยะยาวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติดาริกา เยือกเย็น
2551การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ผ่านรับรองคุณภาพโรงพยาบาลราตรี ฉิมฉลอง; วาสินี วิเศษฤทธิ์
2534การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสุวิณี วิวัฒน์วานิช
2554การศึกษาบทบาทพยาบาลเบาหวาน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพพรรณวดี เหลืองรัตน์
2557การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลในการบริหารพยาบาลวิชาชีพที่มีความหลากหลายรุ่นอายุ โรงพยาบาลเอกชนสิรินทิพย์ วิจิตกุลธนา
2554การใช้แนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลตติยภูมิวัชนาภา ชาติมนตรี
2549ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การ กับผลผลิตของงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครจินดา รัตนะจำเริญ
2543ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเสาวรส บุนนาค
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การสนับสนุนจากองค์การ กับการปฎิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเบญจรัตน์ สมเกียรติ
2550ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาลเทียมจิต จันทรภูมี
2529ปัญหาและความต้องการการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหน่วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครนิรมล คำเผื่อน
2544ผลของการทำงานแบบทีมชี้นำตนเองต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการทางการพยาบาลเป็นรายบุคคลและเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนศิริพรรณ ภูมิบรรเจิด
2552ผลของการใช้โปรแกรมการนิเทศของหัวหน้าทีม ต่อคุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมเวชสมกมล สายทอง
2554ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขต 4 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกฤติมา ดอกมะงั่ว