Browsing by Subject บริการลูกค้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปรับปรุงความพร้อมในการตอบสนองในอุตสาหกรรมบริการทันตกรรม โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา : กรณีศึกษา คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนพดล เฟื่องเด่นขจร, 2524-
2553การปรับปรุงระบบคุณภาพการให้บริการนิสิต : กรณีศึกษา สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์
2551การวางแผนและการปรับแผนเซอร์วิซเชิงประกอบเพื่อความคงทนของแผนกรมิษฐ์ พิชนาหะรี
2549การออกแบบกระบวนงานและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานบริการหลังการขายกฤชพล เมฆวาฬจรัส
2548การออกแบบและพัฒนางานบริการหอพักนานาชาติโดยการบูรณาการแบบจำลองคุณภาพงานบริการคมกฤช อิศรานุรักษ์
2543การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้า สำหรับผู้ขายคอมพิวเตอร์สำนักงานขนาดเล็กวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
2549การเปรียบเทียบเวลาคอยระหว่างนโยบายการให้บริการที่แตกต่างกันสองนโยบาย ของระบบคิวแบบป้อนกลับที่มีหน่วยให้บริการสองหน่วยวาสนา จันทร์เชย
2542ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่องานบริการของตำรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยาสุขสันต์ ส่งประเสริฐ
2546ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่หนึ่งฤทัย วัธนเวคิน
2553ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกในการให้บริการและแรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฎิบัติงานของพนักงานขายปาริฉัตร อินทสุวรรณ; ลักษริน สิริคาดีญา; โสภิตา ไตรเดชาพล
2548ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ
2556อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ณิชาปวีณ์ กกกำแหง