Browsing by Subject บริการสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Welfare analysis of wastewater treatment charges : a case study of the bangkok metropolitan administration wastewater management systemNantarat Tangvitoontham
2553การจัดกิจกรรมชุมชนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 20 โครงการมนตรี ล้อเลิศสกุล
2547การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานครภาสนันทน์ อัศวรักษ์
2549การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจอมขวัญ ขวัญยืน
2550การศึกษาโอกาสและความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองณฐพร โตประยูร
2556ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมที่มีต่อมโนทัศน์และพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาสุดา ภาคาผล
2553พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารุ่งกมล โพธิสมบัติ
2548สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครกันต์ชนิต แก้วบุญส่ง
2542สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ; มาลินี วงษ์สิทธิ์
2532สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2549สิทธิ สวัสดิการและการปรับตัวของผู้พิการทางสายตาจันทิมา เจริญสุภกร