Browsing by Subject บัตรเครดิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หทัยชนก อริยทันโตศรี
2543การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจถือบัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรเอทีเอ็มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกมลเนตร อยู่คงพัน
2552การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการเพ็ญศรี สุวรรณโณชิน
2539การใช้ประโยชน์จากสื่อนิตยสารเพื่อสมาชิกบัตรเครดิต ของกลุ่มสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตทอง ธนาคารกสิกรไทยศักดิ์ชัย อินทชัย
2546ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ถือบัตรชำระเงินของธนาคารไทย ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ : รายงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา; ชัชพงศ์ ตั้งมณี
2554นวัตกรรมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตด้วยรหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเข้ารหัสแบบทางเดียวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
2551นโยบายทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สาขาถนนสาทรเหนือ (เอ.ไอ.เซ็นเตอร์)กิติศักดิ์ อุ่นเสรี
2543ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต : ศึกษาเฉพาะผู้กระทำความผิดในระหว่างจำคุกสมเกียรติ เฉลิมเกียรติ
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตกับธุรกิจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในกรุงเทพมหานครวรพงศ์ วงศ์สนันท์
2540ผลกระทบของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อปริมาณเงินฝาก ในธนาคารพาณิชย์สุภัทรา อภัยวงศ์
2546พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิตชินาวุธ ชินะประยูร, 2522-