Browsing by Subject บ้านจัดสรร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การศึกษาวิธีทำงานกับงานก่อสร้างบ้านจัดสรรศิริชัย มังคละอภินันท์
2552กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการบ้านพฤกษา 15 จังหวัดสมุทรปราการต้นข้าว พันธ์ครุธ
2529การจัดสรรที่ดินของเอกชนจุไรพร ภู่เผือก
2551การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวศุภวิศท์ สุขวดี
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง
2553การเปรียบเทียบการใช้วัสดุคอนกรีตเสริมใยแก้วและแผ่นกระเบื้องยางมะตอยสำหรับงานหลังคาโดมศิลป์ ภูมิชัยวิวัฒน์
2549การเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าอยู่อาศัยในบ้านจัดสรร ระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา โครงการปรัชญา การ์เด้นโฮม, กรุงเทพมหานครไชยพัชร เมธานิเวศน์
2530ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรระดับราคาปานกลาง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเตชะ บุณยะชัย
2556พฤติกรรมการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยบ้านเดี่ยวระดับราคา 5-8 ล้านบาท : กรณีศึกษา โครงการฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา เฟส 2ภัทราวัลย์ สอดส่อง
2558รูปแบบและการให้บริการของ "รถพุ่มพวง" ต่อพัฒนาการของชุมชนบ้านจัดสรร : รายงานวิจัยยุวดี ศิริ
2551รูปแบบและขอบเขตในการดูแลระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : กรณีศึกษาโครงการจัดสรรบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมระหว่างถนนลาดพร้าวถึงถนนรามอินทราเวทย์ ทิพยจันทร์
2553สภาพการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านแสนสุขปรีดาพร จักรคำ
2540แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนสำหรับโครงการบ้านจัดสรรยุวดี ศิริ
2545แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรรธนพล สินธุยนต์
2554แนวทางการป้องกันอุทกภัยสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ กรณีศึกษา : โครงการพฤกษ์ลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร์ และโครงการพฤกษ์ลดา 2 บางใหญ่ชัยยงค์ ภูษณพิทักษ์