Browsing by Subject ปฏิสนธิในหลอดแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การปฏิสนธินอกร่างกายในลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์รังสี อดุลยานุภาพ
2539การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จินดา สิงห์ลอ
2537การผลิตตัวอ่อนสุกรโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
2539การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; จงกลวรรณ มุสิกทอง; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์
2539ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมโอโอไซต์และการเตรียมตัวอสุจิ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วันเพ็ญ ศรีอนันต์
2546ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์; วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ; จินดา สิงห์ลอ