Browsing by Subject ผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การคาดการผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว : บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครสมพงษ์ จิรบันดาลสุข
2545การจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อสนับสนุนโครงการระบบขนส่งมวลชนอรอนงค์ กฤตยาเกียรณ์
2547การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่ต่อเนื่องเพกา เสนาะเมือง
2529การศึกษาการสัญจรทางน้ำเพื่อการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครโสภาพรรณ ปานชุ่มจิตร์
2528การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เขตสัมพันธวงศ์สุมน โรจนะสิริ
2525การศึกษาทางด้านนิเวศน์วิทยาเพื่อวางแผนป้องกันอาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)ญาณพล ยั่งยืน
2529การศึกษาทางสังคม-ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครสงัด อิสสระทิพย์
2537การศึกษาผลกระทบด้านกายภาพของอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ต่อสภาพแวดล้อมเมืองอดิสร บุญขจาย
2529การศึกษาศักยภาพของคลองเพื่อการแก้ไขปัญหาทางผังเมืองของกรุงเทพมหานครกิ่งเพชร ลีฬหาชีวะ
2555การศึกษาสัณฐานกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ริมน้ำ คลองบางลำพูศันสนีย์ ชูโชติถาวร
2530การศึกษาเพื่อวางแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี : พื้นที่กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญเพิ่มยศ เจริญวงศ์
2543การแบ่งเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานครหทัยพัชร จิตบรรเทา
2542ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุชสมชาย เกิดแก่นแก้ว
2540บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครกษมา วรรณศิลป์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครชานน กิติโสภากุล
2551ผลกระทบของท่าเรือกรุงเทพต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่โดยรอบปริทรรศน์ ไกรทัศน์
2559ผลการดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่มีต่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล
2551ผู้อยู่อาศัยกับทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศีกษาชุมชนสุโขทัย ซอย 9 เขตดุสิต กรุงเทพมหานครอิทธิกร อรุโณรัตน์
2555รายละเอียดของแบบแผนผังประกอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานครพชรวรรณ ชัยศิรินิรันดร์
2528ลำดับความสำคัญของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครวิรัช ศิลป์เสวีกุล