Browsing by Subject ผู้ถือหุ้น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Do foreign investors increase fragility and undermine informational price efficiency of emerging equity market? : research reportSunti Tirapat; Nuttawat Visaltanachoti
2015Effect of free float on stock performance with divergence of opinion hypothesisYudhavee Chuenbunluesook
2006Foreign ownership and firms' governance qualitySuchot Tirawannarat
2010Ownership structure and dividend policy of Thai firmsTeerawoot Teerachotmongkol
2558การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคลพชร ตรีทิพย์ธนากูล
2548การเปรียบเทียบพฤติกรรมและความสามารถของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจิรัฏฐ์ บริบูรณ์ธนกิจ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดปลอดภาระ ขนาดของสำนักงานสอบบัญชี และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริพันธุ์ แซ่ซั่ง
2543ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัดชา สีตสุวรรณ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชีประภาพร ณ นรงค์
2550ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นกานต์แก้ว กุลวานิช
2535ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสุริยนตร์ โสตถิทัต
2552ผลกระทบจากการรับรู้และเปิดเผยรายการต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น : กรณีศึกษางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพวงเพ็ญ ชูรินทร์
2525มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
2546อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนก่อนและหลังการประกาศใช้แม่บทการบัญชีฐิติมา แสนสุขสกุลชล
2546โครงสร้างการเป็นเจ้าของและคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนวพร พงษ์ตัณฑกุล