Browsing by Subject ผู้สูงอายุ -- การดูแล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015THE FUTURE OF ELDERLY CARE IN SOUTH KOREA IN THE CONTEXT OF AGEING SOCIETYPiyanuch Buathong
2556การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแลปรุฬห์ รุจนธำรงค์
2556การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยโดยใช้เครือข่ายแบบ Wi-Fiแพรวภรณ์ พงษ์ภักดี
2558การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุณัฐชานันท์ วีระกุล
2556การศึกษาการจัดการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุนิตยา โชคทวีพาณิชย์
2546การศึกษาการใช้ระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรีนงลักษณ์ บรรณจิรกุล
2538การศึกษาผลของการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองแก่ผู้สูงอายุโดยใช้การ์ตูนวราภรณ์ แสงสว่าง
2537การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้านวรรณนิภา สมนาวรรณ
2556การแสวงหาสารนิเทศให้ผู้สูงอายุโดยสมาชิกครอบครัวจารุวรรณ ชูติสินธุ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดจอประสาทตาลอกสุรัตน์ สุนารักษ์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ กับความเครียดในงานของพี่เลี้ยงผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราขนิษฐา บุญแสง
2540ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ กับความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบุรีคมสัน แก้วระยะ
2545ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัยคัทรียา รัตนวิมล
2560บทบาทพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนเกวลี เชียรวิชัย
2556ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุในชุมชนวิไลลักษณ์ เกษมศรี
2559ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเชาวฤทธิ์ เงินไธสง
2548ประสบการณ์การได้รับการดูแลของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา โดยผู้ดูแลในครอบครัวพัชรินทร์ คำอินทร์
2555ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจิระทวี สมบูรณ์
2552ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงสุวราภรณ์ โพธิ์ร่มเย็น
2553ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาวจารุณี มิ่งปรีชา