Browsing by Subject พยาบาล -- ภาระงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดอัตรากำลังบุคลาการทางการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรมโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกัญญ์นลิน ครูอ้น
2548การศึกษาการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ตามกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดีสุรัตน์ จารุพินทุโสภณ
2558การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงปรียา ขาวงาม
2559การศึกษาบทบาทพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจดรุณี เลิศสุดคนึง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานธนพล บุญเลิศ; ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์; สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์
2559ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทรงสมร สวนจันทร์
2550วิเคราะห์ภาระงานของผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อุษา ราชปรีชา