Browsing by Subject พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก : ศึกษากรณีการใช้แรงงานเด็ก ในสถานประกอบกิจการประเภทร้านอาหาร และสถานบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพิพัฒน์ กิจเสถียรพงษ์
2544การออกคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานชนาทร จิตติเดโช
2551ข้าราชการพลเรือนสามัญกับกฎหมายแรงงานปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
2544คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541รวิศักดิ์ จันทรัตน์
2557ทางเลือกทางการบัญชีและการตอบสนองของตลาดต่อการรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทยฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์