Browsing by Subject พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมไพฑูรย์ ทองหอม
2517การจัดโปรแกรมพลศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคกลางสงบ มณีแสง
2550การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
2539การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพลศึกษา พุทธศักราช 2529 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2534) กรมพลศึกษาอัญชลี บรรจงศิริ
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับวีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการสอน และความตระหนักในการสอนกีฬาพื้นเมืองไทยสำหรับนิสิตครู : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลับประวิทย์ ประมาน
2554การพัฒนาโปรแกรมการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิชา เทเบิลเทนนิสโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเติมเพชร สุขคณาภิบาล
2522การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปัคตะกร้อสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพินิจ อุสาโห
2527การเปรีบเทียบทัศนคติที่มีต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโสภา โกมลวัฒนพงศ์
2539การเปรียบเทียบทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาระหว่างนักเรียนในหลักสูตรปกติ กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภัทรภร กอบกุลไชย
2530ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ที่มีต่อวิชาพลศึกษาวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
2526ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานครสุธรรม เดชดี
2533ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9วารี คำชื่น
2528ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุนทรี ศิริอังกูร
2525ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพลศึกษา ทักษะทางกีฬา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนพดล นีละเสถียร
2527ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง
2513ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครนฤมล วิศววรบุตร
2550ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสุรเชษฐ์ โชติวรานนท์
2524ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษา ของวิทยาลัยครูภาคตะวันตกและภาคใต้กิจจา เกิดผล