Browsing by Subject พลศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับวีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการสอน และความตระหนักในการสอนกีฬาพื้นเมืองไทยสำหรับนิสิตครู : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี
2558การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาสุริยา กลิ่นบานชื่น
2513ปัญหาในการจัดและดำเนินการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมแบบประสมไพฑูรย์ จัยสิน
2556ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้แรงจูงใจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพัชรี พูลสวัสดิ์
2553ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนประถมศึกษากรกช สุดสวัสดิ์
2554ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนประถมศึกษาฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล
2556ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้แบบฝึกตารางเก้าช่องประกอบเพลงที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นทิพย์ทิวา วุฒิวาณิชยกุล
2558ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้านเพื่อลดน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ไขมันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินอดิเทพ มโนนะที
2557แนวทางการจัดโปรแกรมพลศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครณัฐศริยา จักรสมศักดิ์