Browsing by Subject พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019EFFECT OF COLOR CONTRAST IN e-COMMERCE WEBSITE ON EMOTIONAL PERCEPTION, TRUST AND PURCHASE INTENTION OF VISITORS-
2538Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์; ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2554กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2545การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทยปฐมาพร จักขุพันธ์
2548การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สุกิจ อัคคกิจโกศล
2544การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย : รายงานการวิัจัยจินตนา บุญบงการ; จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา; นลินนุช สว่างโสภากุล
2551การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทยจิตปรีดา ปัญจนนท์
2553ความเป็นไปได้ของการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฐิตาภา จุลเสนีย์
2546ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ถือบัตรชำระเงินของธนาคารไทย ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ : รายงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา; ชัชพงศ์ ตั้งมณี
2555ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์คูปองลดราคาสินค้าและบริการในประเทศไทยแสงระวี สิงหอำพล
2555ผลกระทบของข้อมูลสินค้าประเภทบริการและความคิดเห็นออนไลน์ที่มีต่อความเชื่อถือไว้วางใจผู้ขายสินค้าประเภทบริการและความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทบริการบนอินเทอร์เน็ตกรรณิกา ต่อเจริญ
2553ผลกระทบของรูปแบบการนำเสนอสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า และเพศของผู้ซื้อที่มีต่อการรับรู้คุณภาพเว็บไซต์ ความตั้งใจซื้อ และความตั้งใจกลับมายังเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กุลธิดา วรรณยศ
2554ผลกระทบของรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และประเภทสินค้าที่มีต่อความเข้าใจสินค้า ประสิทธิภาพของบริการอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจวิธวินท์ เทพศุภรังษิกุล
2554ผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเม้าส์ ที่มีต่อการรับรู้ความง่ายของการใช้ การรับรู้ความสนุกสนานและการรับรู้เทคโนโลยีในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มณฑกานต์ ประเสริฐอดิศร
2553ผลกระทบของรูปแบบมาตรประมาณค่าในการวิจารณ์สินค้าและบริการโดยผู้บริโภคบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้คุณภาพของมาตรประมาณค่าปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ
2547โครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์ที่ให้บริการฟังเพลงออนไลน์แบบ On-demandสุกัลยา คงประดิษฐ์, 2524-