Browsing by Subject พุทธศาสนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพุทธศาสตร์ดลพัฒน์ ยศธร
2552การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวันประภาภรณ์ รัตโน
2554การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์เพื่อการธำรง และการสืบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์พุทธศิลป์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสำหรับแม่ชีไทยนันทภา ปัญญารัตน์
2553การสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนาภาวิณี วัชรประเสริฐชัย
2552การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2553การแสวงหาข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของเยาวชนไทยกุลพิพิทย์ มินตาซอ
2540กุฏิก่ออิฐถือปูนประชา แสงสายัณห์
2557คติพุทธในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทิตยาพร มิตรอุดม
2540ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรีวิชาญ โพธิวิจิตร
2549บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนามพระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์)
2543พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยสุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
2541สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครทิพวรรณ ขวัญอ่อน
2521หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกวี ศิริธรรม
2551อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพระมหาไฉน แก้วสด
2555เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต