Browsing by Subject ภัยพิบัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Beliefs in the face of disaster : reflectoon on Thai Tsunami songs and poemsPattanadet Korwattana
2013THE EFFECT OF NATURAL DISASTERS ON INTERNATIONAL TRADE AND COUNTRIES' CAPITALYada Phutaworavong
2560กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2556การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย กรณีศึกษา: โครงการบ้านพฤกษา 11 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีจิราพร นนยะโส
2558การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติพลไทย กลิ่นสัมผัส
2558การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทยพุธิตา เดชสูงเนิน
2554การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547อารยา ผลธัญญา
2556การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติพจนารถ วินิจพิทยากุล
2556การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ญาธินี ตันติวิวัฒน์
2551การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะบริเวณอ่าวไทยชนินทร สุขเจริญ
2548การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมพรพิมล รักษาแก้ว
2556การศึกษาการจัดการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุนิตยา โชคทวีพาณิชย์
2556การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาลอรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์
2548การศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิอิทธิรัฐ สินารักษ์
2556การศึกษาพฤติกรรมการเสริมแรงของรากพืชเพื่อป้องกันการพังทลายของลาดดินอดิเทพ วังบุญคง
2551การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549อภิศักดิ์ จักรบุตร
2559การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่นศิริมาส บุญถนอม
2560ความตระหนักรู้ต่อการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในผู้ที่อาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพมหานครศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์
2555นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงาเฉลิมพล สุรวิศาลกุล
2549ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์ภัสสร ลิมานนท์