Browsing by Subject ภาษาไทย -- การอ่าน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2511การค้นคว้าสภาพของแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านตัวพิมพ์ไทย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันสุภาพ วาดเขียน
2550การตรวจสอบประสิทธิผลของเทคนิคการคิดออกเสียงในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5: การทดลองแบบอนุกรมเวลาบุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
2552การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชยพร กระต่ายทอง
2550การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดที่พูดภาษาถิ่นล้านนากฤติยา วรศรี
2550การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
2539การพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำหทัยรัตน์ คงวัฒนะ
2539การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมชี้นำการคิดในการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กานดา ศรีพรวิสิฐ
2560การพัฒนาโมเดลวินิจฉัยความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การประยุกต์ใช้โมเดลฟิวชันธนิยา เยาดำ
2550การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5พัชราภรณ์ บุญมั่น
2552การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับความสามารถทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นลำพูน หามฤทธิ์
2552การศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยผ่านโปรแกรมการบริหารสมองและเทคนิคการคิดออกเสียง : การตรวจสอบโดยทางวิธีวิทยาการวิจัยอวยพร เรืองตระกูล; พัชราภรณ์ บุญมั่น; บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
2558การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้การอ่านของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครเจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล
2516การสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่เด็กชาวเขาพจนีย์ ลิมานุวัฒน์
2539การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันพรรณทิพย์ ต้นเถา
2540การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่านสุจิต บัวผัน
2543การเปรียบเทียบความสามารถในการสรุปความ ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 5 ระหว่างกลุ่มที่ใช้กลวิธีการสรุปอิงความแตกต่างกันวิมล กระต่ายทอง
2529การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกันวลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 5ลัดดา เจริญศิลป์พานิช
2539ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เเด็กไทยในสหรัฐอเมริกาสรสิริ วรวรรณ, ม.ล.
2554ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง