Browsing by Subject ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2016CORPORATE INCOME TAX PLANNING THROUGH REAL EARNINGS MANAGEMENT: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THAILANDNarong Taeng-on
2554การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ : ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างองค์กรภัทรกร อุดมผล
2554การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจุฑารัตน์ สุทธิคีรี
2552การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับมูลค่าของกิจการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทยธัญพร ตันติยวรงค์
2556การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชนวรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล
2556ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรกนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์
2543ปัญหาการนำหลักการตั้งราคาโอนมาใช้กับภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรสมศักดิ์ อนรรฆเสลา
2561ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
2542มาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีอากรเกรียงเดช มาจำเนียร
2554สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลวริทธิ์ คัมภีพันธ์
2561แนวทางการนำมาตรการบรรเทาภาระภาษีเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาชีพบัญชีมาใช้ในประเทศไทยพรนภัส ประเสริฐกุล