Browsing by Subject มันสำปะหลัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2013CHARACTERISTICS OF PEROXIDASE FROM CASSAVA LEAVES Manihot esculenta Crantz cv. KU50 AND ITS APPLICATION IN POLYCHLORINATED BIPHENYL DEGRADATION AND THIOL DETECTION BY VOLTAMMETRYWischada Jongmevasna
2529กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลังจิรกานต์ เมืองนาโพธิ์; สุวัฒนา พวงเพิกศึก; วรพัฒน์ อรรถยุกติ; ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
2552การคัดเลือกพันธุ์และการปรับสภาพมันสำปะหลัง Manihot esculenta L. Crantz สำหรับการผลิตแก๊สชีวภาพปิยะภา หิรัญพัทรวงศ์
2554การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดันธนกร นวรัตนไพบูลย์
2557การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอลณัฐธิดา เกิดแล้ว
2555การผลิตกรดแอล-แลกติกจากกากมันสำปะหลังโดยเชื้อรา Rhizopus oryzae ในระดับนำร่องณัฏฐา ทองจุล; วาสนา โตเลี้ยง; ศิริพร อุ่นแอบ
2556การผลิตกรดแอล-แลกติกจากไฮโดรไลเสทของกากมันสำปะหลังโดยรา Rhizopus oryzae ในระดับนำร่อง : รายงานการวิจัยณัฏฐา ทองจุล; วาสนา โตเลี้ยง
2550การผลิตน้ำตาลกลูโคสจากมันสำปะหลังโดยการฉายรังสีแกมมตามด้วยการย่อยสลายด้วยกรดรัตติยาธร ตรุระจิตต์
2542การผลิตแซนแทนกัมจากกากมันสำปะหลังโดย Xanthomonas campestris TISTR 840ธันยาภรณ์ นาวินวรรณ
2545การผลิตแซนแทนกัมจากไฮโดรไลเซทของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้การหมักแบบป้อนเป็นช่วงสายศิริ ศิลป์วุฒิ, 2520-
2540การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากใบมันสำปะหลังโดยการปรับสภาพใบ ด้วยความร้อนและสารเคมีภรณี ศรีเสาวลักษณ์
2551การวิเคราะห์หาธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแครอต มันสำปะหลังและหัวไชเท้า โดยวิธีแกมมาเรย์สเปกโตรสโคปีกนกพร ธรฤทธิ์
2545การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่เตรียมจากต้นมันสำปะหลัง ใบสับปะรด และกาบมะพร้าวชัชฎาพร องอาจ
2530การเพิ่มโปรตีนมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักอาหารแห้ง ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตรึงชั้นสีหนาถ ชาญณรงค์
2535ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ามันสำปะหลังระหว่างไทย และประชาคมยุโรปสมสกุล จันทรสูตร
2553แกซิฟิเคชันเหง้ามันสำปะหลังโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับอะลูมินาปัญจลักษณ์ สอนเกตุ