Browsing by Subject มารดาและทารก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานครภาสนันทน์ อัศวรักษ์
2521ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตรพนอนิษ ศิริวงศ์
2547ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือนศิริพร นิราพันธ์, 2521-
2531ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การคลอดกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกตามการรับรู้ของมารดา ที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง อย่างมีแผนและไม่มีแผนเรณู พุกบุญมี
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2ประภาพรรณ เตชธนัง
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดา ระยะเวลาที่แยกจากบุตร การสนับสนุนของสามีและความรุนแรงของความเจ็บป่วยของบุตรในภาวะที่ทารกแรกเกิดหายใจลำบากกับสัมพันธภาพของมารดาต่อทารกแรกเกิดนิษา วงษ์ชาญ
2558ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
2547ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการเปลี่ยนผ่านทางสุขภาพของมารดาที่คลอดก่อนกำหนดมายูร เรืองสุข, 2513-
2553ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อยพัชรีย์ กลัดจอมพงษ์
2540ผลการสนับสนุนทางการพยาบาลต่อระดับความเครียด การยอมรับและการเลี้ยงดูทารกของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดปาริฉัตร พงษ์จำปา
2553ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้องนพมล ไชยโยธา
2546ผลของการพยาบาลที่เน้นการเตรียมจำหน่ายทารกคลอดก่อนกำหนดโดยใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อความวิตกกังกลและพฤติกรรมการดูแลทารกของมารดาสินีนาฎ ลิ้มนิยมธรรม, 2519-
2556ผลของการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดาร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกนภาพร นพพัฒนกุล
2547ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกสุหรี หนุ่งอาหลี, 2519-
2553ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาวริสรา ศักดาจิวะเจริญ
2553ผลของโปรแกรมการสอนแนะเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนดสุภัค ทองคำมาก
2549ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการให้ข้อมูลในการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลทารกป่วยด้วยโรคปอดอักเสบของมารดาคณิต ณ พัทลุง
2547ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการดูแลทารก ร่วมกับการดูแลแบบแคงการู ต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดา และการเพิ่มน้ำหนักตัวของทารกคลอดก่อนกำหนดกุลลดา เปรมจิตร์, 2519-
2522ลักษณะทางประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยกับจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในเขตอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานิตยา ชูตินันทน์