Browsing by Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530CD-ROM ฐานข้อมูลสารนิเทศสุธนา วงศ์ทองสรรค์
2556กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2549การค้นคืนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเสียงภาษาไทยด้วยข้อคำถามเสียงภูเบศ โต๊ะลง
2550การค้นคืนเว็บเพจจากการให้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้โดยการแบ่งเว็บเพจเป็นส่วนย่อยและใช้แบบจำลองความน่าจะเป็นปรารถนา จันพลโท
2550การค้นหาเพลงโดยการร้องทำนองอย่างแม่นยำ โดยใช้การปรับขนาดเอกรูป ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง และฟังก์ชันขอบเขตล่างไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์
2541การจัดการและการใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐศศิวิมล ถาวรกิจ
2553การจัดเก็บและค้นคืนความต้องการความมั่นคงโดยใช้แบบรูปความมั่นคงเอกรินทร์ จันทรรวงทอง
2554การจัดเก็บและค้นคืนแบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อนาวิล ตระการวิโรจน์
2556การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศพีรภัทร กุลประดิษฐ์
2552การปรับโฟรไฟล์สืบค้นให้เป็นส่วนบุคคลด้วยวิธีเสาะหาแบบมดภัททิรา พินิจค้า
2544การพัฒนาต้นแบบระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศบนอินเตอร์เน็ตอาทิตย์ วงศ์เยาว์ฟ้า
2551การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาอนุสรณ์ สวัสดี
2555การพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิงสุทธิรักษ์ แสงจันทร์
2553การพัฒนาส่วนบริการของโปรแกรมดีสเปซสำหรับการร้องขอจากโปรแกรมดรูปัลนฤมล คงแท่น
2551การลดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงจากการผ่านตัววัดค่าสนับสนุนแบบอ่อนที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นประพจน์แย้งสลับที่และหลักเกณฑ์กำหนดทิศทางธนาพร ธัญญะเศรษฐ์
2548การวางความจุสำรองสำหรับการบูรณะช่วงการเชื่อมต่อเชิงตรรกะภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสียหายของช่วงการเชื่อมต่อทางกายภาพขวัญตา เติมแสงสิริศักดิ์
2555การวิเคราะห์ระบบการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ : กรณีศึกษาโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กพุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล
2554การสืบค้นวัตถุสามมิติแบบบางส่วนโดยใช้เรปกราฟวราวิทย์ อารีวิจิตร
2549การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพันธ์ร่วมกับผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ศิรัตน์ ศิรนานนท์
2548การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลยีของคำที่มีความหมายเหมือนกันดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์