Browsing by Subject ระยะหลังคลอด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Comparison of self-care behavior between HIV/AIDS infected and non-infected mothersNonglak Khamsawarde
2552ความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงหลังคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปรมา กิจรานันทน์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนจากสามีและกิจกรรมทางกายของสตรีหลังคลอดนวลจันทร์ บุญรัตน์, 2513-
2547ผลของการจัดการกับอาการด้วยการนวดประคบต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอดอาลี แซ่เจียว, 2501-
2547ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการจัดการกับความเครียดของมารดาหลังคลอดคมคาย อินวาทย์, 2518-
2548ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอดดวงตา ภัทโรพงศ์