Browsing by Subject วรรณคดีไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2513กษัตริย์ในวรรณคดีไทยสุวคนธ์ จงตระกูล
2556การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัยชญานิศ นาคีรักษ์
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงบรรยายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายสิรภัทร ชลศรานนท์
2556การพัฒนารูปแบบหนังสือวรรณคดีไทยอิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อมโยงร่วมกับโซเชียลมีเดียตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาจิตรลดา คำนวนสิน
2531การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณคดีไทยที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสิริรัตน์ สุคันธวณิช
2540การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทละครนอกพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์จตุพร มีสกุล
2557การใช้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีอมรรัตน์ เปี่ยมดนตรี
2517คุณค่าเชิงวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร;
2527จดหมายในวรรณคดีไทยวัชรี รมยะนันทน์
2527จิตรกรรมในวรรณคดีไทยวัชรี รมยะนันทน์
2518ฉันทลักษณ์ไทยร่วมสมัยในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัยนา สุทธิธรรม
2557ดรสา แบหลา: นาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากวรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนาสทาศัย พงศ์หิรัญ
2560ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัยสันติวัฒน์ จันทร์ใด
2547ผู้เสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ในวัฒนธรรมประชานิยมในช่วงปีพุทธศักราช 2545-2546เปรม สวนสมุทร, 2523-
2554พัฒนาการของกลบทในวรรณคดีไทยกีรติ ธนะไชย
2527ลักษณะที่ดีเด่นของบทพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณยุพร อร่ามกุล
2513ลักษณะที่ดีเด่นของบทพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณยุพร อร่ามกุล
2544อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
2556อัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทยอรุณวรรณ คงมีผล