Browsing by Subject วัฒนธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011The effect of commercialization of culture on the Ifugao youth : a case study of two Ifugao municipalities in Northern Luzon, PhilippinesSandvik, Anniken Renslo
2546กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา : กรณีศึกษาจังหวัดลำปางวรวุฒิ สุภาพ
2541การนำเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาประชาสังคมสำหรับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาสัก เต๊ะขันหมาก
2552การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานครรุจิรัตน์ กำมะหยี่
2554การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานไทยย้ายถิ่นพรวิภา เหาตะวานิช
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของครู : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครูณิชาภา จันทร์เพ็ญ
2555การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาตินัยฬาจิต อบเหลือง
2553การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
2551การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และถักทอสายใยระหว่างวัยผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาลที่มีต่อผู้สูงอายุวิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
2542การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรีเชาว์วัย ศุภรตรีทิเพศ
2544การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยภัทริยา งามมุข
2539การวิเคราะห์วัฒนธรรมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยนภาพร แก้วนิมิตชัย
2549การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาชัยรัตน์ โตศิลา
2544การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสานนิตินันท์ พันทวี, 2511-
2553การสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ตระหนักในความเป็นไทยโดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกิติพงษ์ เทียนตระกูล; ทัศนีย์ ผลเนืองมา; สุมิตรา เทียนตระกูล; เกรียงไกร นะจร
2543การให้บริการ : ต้อนรับขับสู้คู่วัฒนธรรมไทยสุนันทา วงศ์ชาลี
2551ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในโฆษณานิตยสารสตรีพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
2560จิตรกรรมร่วมสมัยผ่านภาพลักษณ์ตุ๊กตาจีน : ความทรงจำจากบทบาทและสถานภาพของเพศหญิงในวัฒนธรรมไทย-จีนศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์
2548ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยชลวรรณ วงษ์อินทร์
2548นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์นการณิก ยิ้มพัฒน์