Browsing by Subject วารสารสำหรับสตรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่านนิตยสารผู้หญิงเขียน นิรันดร์นุต, 2522-
2547การทำจิตวิญญาณให้เป็นสินค้าในนิตยสารผู้หญิงสุภมาศ วัยอุดมวุฒิ, 2523-
2545การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานพรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง
2542การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคสตรีที่มีต่อการแฝงสินค้าในนิตยสารสตรีจิตเลขา สุขเสริมส่งชัย
2549การรู้เท่าทันบทความเชิงโฆษณาในสื่อนิตยสารสตรีพีริยา จารุเศรษฐการ
2552การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารผู้หญิงต่างประเทศฉบับภาษาไทยเปมิกา โสดสถิตย์
2543การศึกษานิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในการพัฒนาบุคลิกภาพกนิษฐา พึ่งวร
2549การสื่อสารผ่านปกนิตยสารสตรียุพา งามสมจิตร
2547การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยขน์ และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารผู้หญิงภาษาไทยชื่อต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครสุวัลยา นูเร, 2521-
2551ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในโฆษณานิตยสารสตรีพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
2551ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านสตรีที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นวรนุช ภุมรินทร
2541บทบาทของนิตยสารผู้หญิงแนวครอบครัวในการพัฒนาครอบครัววิภา นำลาภ
2540มิติแห่งการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผู้หญิงวรินทรา ไกยูรวงศ์
2552วาทกรรมการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ในนิตยสาร "รักลูก"สุวรรณี เครือพึ่ง
2554โลกาภิวัตน์ของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในนิตยสารผู้หญิงอตินุช อสีปัญญา