Browsing by Subject วิทยุกระจายเสียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254560 ปีของบทบาทวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทยในบริบทของสังคมไทยจเลิศ เจษฎาวัลย์
1966Investigation of radio broadcasting interference in BangkokArdharn Kullavanijaya
2541กระบวนการทำข่าวของเสียงอเมริกาประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปริชัย ศตะสุข
2534การตามกระแสข่าวจากสื่อมวลชนของชาวบ้านบ่อสร้างสุปราณี นิมมลรัตน์
2534การทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสำหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมือง จังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ แปลงประสพโชค
2546การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาอนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์
2536การนำเสนอเนื้อหาข่าววิทยุในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้ง ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม ศึกษาเฉพาะข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นลักษณา คล้ายแก้ว
2550การปรับแปลงรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียงผ่านวิทยุออนไลน์ ในเครือบริษัท คลิก เรดิโอ จำกัดธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์
2554การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับประชาชนผู้จัดรายการวิทยุชุมชนพรรษา เอกพรประสิทธิ์
2540การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน)เนาวรัตน์ วิริยะเวสม์กุล
2548การศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดชัยภูมิคม สัมพันธารักษ์
2523การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียง ของวิทยาลัยครูเทพสตรีจำเนียน สุขหลาย
2554การสร้างออดิโอเดสคริปต์ชั่นในภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อเด็กพิการทางการมองเห็นธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
2544การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง (ตุลาคม 2541-สิงหาคม 2544)อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2544การสื่อสารประเด็นยาเสพติด ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงโดยผู้สื่อสาร ที่เป็นเยาวชนผู้เคยติดยาเสพติดศิริพร เสรีกิตติกุล
2542การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสนองตอบความต้องการข่าวสารของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรจนา ไชยนิรันดร์กูล, 2514-
2526ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงต่อหน้าที่ ของสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์วัชรี จันทาโภ
2519ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรีชา วิหคโต
2540พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังผลประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของรายการวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน : ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชนพิชญา รัตนพล
2555พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)ภัฏ กรวิกนพดล