Browsing by Subject วิทยุ -- การจัดรายการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดการผังรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาอรวรี วิสรรคชาติ
2534การทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสำหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมือง จังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ แปลงประสพโชค
2526การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ทางวิทยุกระจายเสียงโดยรูปแบบการบรรยาย กับรูปแบบบทละครของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ราชบุรีพรทิพย์ โตสกุล
2537การเผยแพร่ประชาธิปไตยของรายการสนทนาทางวิทยุระหว่าง นายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย ช่วง พ.ศ. 2484-2486ศศิ เสตะจันทน์
2526ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงต่อหน้าที่ ของสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์วัชรี จันทาโภ
2522ประสิทธิภาพของรายการวิทยุในโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ทางวิทยุและไปรษณีย์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคใต้วีระพันธุ์ สวัสดี
2539ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.รัตนา ภัทรธนากานต์